Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obsahují předání a vracení, použití motorového vozidla, řeší délku pronájmu, cenu pronájmu, stav motorového vozidla, chování nájemce při škodě popř. nehodě, ručení nájemce, kauci, ochranu dat.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené nájemní smlouvy.

 1. Smluvní strany jsou na jedné straně pronajimatelem a na druhé straně nájemcem, kteří jsou označování ve smlouvě jako nájemce. Více nájemců ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejně nerozdílně jako společný viník.
 2. Pronajimatel sepíše s nájemcem při předává vozidla předávací protokol.
 3. Nájemce převzetím motorového vozidla uznává, že se toto vozidlo nalézá v pořádku pro silniční provoz, provozuschopném, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství ( nosič dvou kol, rezervního kola, lékárničky, zvedáku, klíče na kola, trojúhelníku, hasícího přístroje, autorádia s CD přehrávačem, kuchyňského vybavení, dvou plynových propanbutanových láhví, připojovací kabel na 230 V atd.).
 4. Nájemce potvrzuje tímto převzetí kompletních dokumentů (OTP a doklady o pojištění) a vyzvednutí klíče patřící k motorovému vozidlu.
 5. Motorové vozidlo může být dle možnosti přistaveno po celé ČR za příplatek dle vzdálenosti od 1000 až 4 000 Kč.
 6. Vozidlo smí být řízeno pouze osobně nájemce nebo osobami, které jsou uvedeny ve zvláštním dodatku k této smlouvě.
 7. Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo k testování je zakázáno.
 8. Pronajaté motorové vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.
 9. Jízdy mimo území republiky podléhají zvláštnímu písemnému povolení od pronajimatele.
 10. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajaté motorové vozidlo bude řádně pečovat a ošetřovat jej, bude řádně dodržovat pravidla silničního provozu a vždy zabezpečení vozidlo proti krádeži. Dále bude dbát na to, aby vozidlo v průběhu doby celého nájmu motorového vozidla bylo v technickém stavu, které odpovídá bezpečnosti silničního provozu.
 11. Cena pronájmu obsahuje technické prohlídky, spotřebu oleje, zákonné, havarijní pojištění a pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby do 10 000 Kč (spoluúčast je 10%, nejméně 10000,- Kč), nosič dvou kol, 1 x PB láhev plná, 1 x po předchozím nájemci, chemie do WC.
 12. V ceně nejsou obsaženy ceny doplňků, které jsou uvedeny v ceníku, dále kilometrovné ujeté nad limit 350/den.
 13. Minimální doba pronájmu je jeden den. Pronajaté motorové vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajimateli poslední den pronájmu, nejpozději do 17. 00 hodin.
 14. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemné nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajimatele nejméně však 42 hodin předem.
 15. Pokud vozidlo s doklady, klíči a příslušenstvím nebude vraceno včas je pronajimatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 1 500,- a každý započatý den držení vozidla. V tuto dobu může požadovat i vrácení dokumentů, klíčů a příslušenství od motorového vozidla. Pronajimatel v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody.
 16. Pokud nebude vozidlo vráceno zpět nájemcem v dohodnutém termínu bez udání důvodů má se zato,že motorové vozidlo je odcizeno.
 17. Při porušení smluvní podmínek nájemcem je pronajimatel oprávněn k okamžitému výpovědi smlouvy.
 18. Při opožděním vracení vozidla ručí nájemce za všechny škody a poruchy na vozidle v plné výši i včetně zadlužení z nepozornosti. To neplatí pokud prodloužení pronájmu bylo se souhlasem pronajimatele.
 19. Pronajimatel předává vozidlo nájemci v technickém stavu odpovídajícímu pro provoz v silničním provozu včetně příslušenství pro jeho používání.
 20. Pronajimatel má vozidlo minimálně pojištěno v takovém rozsahu, jak je zákonně předepsáno či dáno pro Českou republiku.
 21. Pokud bude nájemcem uzavřená další pojistka pro pronajaté vozidlo a u této pojistky dojde jejímu plnění v důsledky škody, ručí nájemce podle rozsahu škody u jednotlivých případu do výše vlastní spoluúčasti dle uzavřené smlouvy pro danou škodu vzniklou v průběhu nájmu.
 22. Vyskytne-li se nutná oprava v průběhu pronájmu, které je potřebná pro provoz či bezpečnosti provozu motorového vozidla, přebírá pronajímatel náklady za jejich odstranění tehdy, jestliže nájemce získá alespoň telefonický souhlas od pronajimatele k jejich odstranění. K odstranění drobných škod opravou až do výše 2 500,- Kč není potřeba souhlasu pronajimatele. To neplatí v případě, že nájemce za toto dle smluvních podmínek zcela ručí.
 23. Pokud dojde k poruše na počítadle kilometrů musí být neprodleně o tomto informován pronajimatel a tato poruch musí být odstraněna v nejbližší opravně. Nedojde-li k opravě tohoto počítadla kilometrů, vyhází a účtuje pronajimatel ze vzdálenosti uvedených v mapě.
 24. Při nehodě či při výskytu škody, odcizení je nájemce povinen neprodleně informovat policii a pronajimatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu. V každém případě je nájemce pro pronajimatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě.
 25. Nájemce ručí za všechny jim vzniklé právní, finanční a další újmy, škody, které vzniknou v průběhu pronájmu vozidla. Ručí i za škody vzniklé pronajatým motorovým vozidlem či jeho nákladem. Zprostředkované ručí za snižovanou hodnotu a za znalecké posouzení. Při podmíněním výpadku vozidla pro vzniklou škodu ručí nájemce pro denní nájem a denní kilometrovné, při kterém se vychází s denní dávky ujetých kilometrů. Na základě této denní dávky si pronajimatel vyhrazuje
  právo na náhradu škody. Pře předání motorového vozidla pronajímatelem nájemci je požadována kauce ve výši Kč 30 000,- . Kauci lez složit hotově při předání motorového vozidla nebo šekem kreditní karty VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS nebo jako garanci za půjčení motorového vozidla může být vozidlo nájemce.
 26. Do pěti dnů od podpisu smlouvy je nutné složit zálohu na rezervaci termínu v minimální výši 1000 Kč na 1 – 7 dnů. V případě nedodržení smluveného termínu a odstoupení od nájemní smlouvy, nezaplacení do splatnosti, propadá záloha ve prospěch pronajimatele a ruší se rezervace. Nájemné ve výši 100% je splatné 30 dnů před termínem předání motorového vozidla nájemci pronajimatelem dle smlouvy. Variabilní symbolem pro platbu převodním příkazem je číslo
  smlouvy. Příplatek za ujeté kilometry nad limit budou doúčtovány při zpětném převzetí.
 27. Pronajimatel je oprávněn použit kauci na doúčtování ceny za ujeté kilometry nad limit.
 28. Nájemce je povinen vrátit motorové vozidlo čisté a umyté. V případě znečištění je pronajímatel oprávněn použití kauce v přiměřené výši dle míry znečištění, minimálně 1000 Kč.
 29. Nájemce souhlas s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možně pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.
 30. V případě, že nájemce udá neplatné údaje, nevrátí-li vozidlo do 24 hodin po uplynutí či po dohodnutém prodloužení smlouvy zpět nebo nebudou akceptovány vystavené šeky či platba kartou, je pronajimatel opravně použít zjištění osobní údaje pro třetí osobu.
 31. Místo pro plnění veškerých připomínek je místo sídle firmy pronajimatele, popř. kancelář.
 32. Místo pro případnou soudní při vycházející z této smlouvy je místo sídla firmy pronajimatele.
 33. Ústní domluvy nemají žádnou platnost. Změny u této smlouvy mají platnost pouze tehdy, jestliže jsou od pronajimatele písemně potvrzeny.
 34. Ztratí-li jednotlivá ujednání z této smlouvy částečně nebo zcela právní moc není tímto omezena platnost dalších ujednání z této smlouvy.